Jing He

Jing He
Jing He
Climate Control Engineer, Ford Motor Company