Postdoctoral Research Associates

Jiaqi Li

Photograph lijiaqi
Email lijiaqi@nospam6284609ccde36.illinois.edu

Past Postdoctoral Research

Francesco Botticella

Photograph
Email fbott@nospam6284609ccf8ab.illinois.edu

Jun Li

Photograph junli
Email junli9@nospam6284609cd0c21.illinois.edu

Longnan Li

Photograph
Email longnan@nospam6284609cd18c4.illinois.edu

Soumyadip (Deep) Sett

Photograph ssett3
Email ssett3@nospam6284609cd2421.illinois.edu

Shantanu Shahane

Photograph
Email sshahan2@nospam6284609cd2fba.illinois.edu

Xiao Yan

Photograph
Email yanx16@nospam6284609cd3bc3.illinois.edu